Tontin käyttösuunnitelma 2010

Tausta

As Oy Rommakko on 1950-luvun puolivälissä perustettu asunto-osakeyhtiö. Yhtiö käsittää kolme 4-kerroksista asuintaloa Oulun Hollihaan kaupunginosassa. Talot valmistuivat 1954/55 vuodenvaihteessa silloisen Oulu-osakeyhtiön työntekijöiden asunnoiksi. Kyseessä oli kuitenkin tavallinen Arava-rahoitteinen kohde eli asukkaat omistivat itse taloyhtiön osakkeet.

Taloyhtiön tontille ei sen rakentamisen jälkeen ole tehty mitään suunnitelmia vaan kulloinkin syntyneet tarpeet ja käytössä ollut tila ovat määritellet pääosin toimintojen sijoittelun. Esimerkiksi autopaikkoja on rakenneltu lisää vuosien varrella sinne, minne ne ovat mahtuneet tai mihin on saatu helpoimmin vedettyä sähkö lämpötolppia varten.

Tontille on alusta alkaen ollut käytössä kaksi liittymää Rommakkokadulta. Liittymistä läntisin on ollut suurimmalla käytöllä koska sen kautta on ollut myös kulku takapihalle muodostuneelle isolle pysäköintialueelle sekä jäteastioille.

1990-luvun alkupuolella alettiin selvitellä mahdollisuuksia järjestellä pihan toimintoja uudelleen ja järkevämmin. Keskeisiä ongelmia oli autopaikkojen riittävyys ja olemassa olevien paikkojen sijoittelu; yhtä paikkaa kohti ajoalueita oli liikaa. Tämä näkyi varsinkin etupihalla, jossa 12 paikkaa (käytännössä vain 11 mahtui) vei koko alueen ja tästäkin alueesta suurin osa meni ajoalueille.

kuva1

Toinen iso ongelma josta haluttiin eroon oli tontin sisäinen liikenne. Erityisesti jätehuollon muuttuminen ja yhä useammin pihalla liikkuvat kuorma-autot vaativat enemmän tilaa. Jo tuolloin alettiin selvitellä mahdollisuutta saada tontille kolmas liittymä tontin länsipuolella olevalle Nahkurinkadulle. Virallisesti Nahkurinkatu on kaavassa Nahkurinpuisto, vaikka kyseisellä paikalla on aina ollut kunnossa pidetty katu. Asian tiimoilta ehdittiin käydä neuvottelemassa rakennusvalvonnan ja kaavoittajan kanssa. Muutos jäi kuitenkin siinä vaiheessa odottamaan isompaa piharemonttia. [kuva yllä]

Muutokset

2009 alkaneen putkistosaneerauksen yhteydessä piha-alueen uudelleenjärjestelyt tulivat jälleen ajankohtaiseksi. Taloyhtiön vesi-, viemäri- ja lämpölinjojen uusiminen käsitti myös kaikki tontilla olevat linjastot. Lisäksi tontille tehtiin kattava kuivatussuunnitelma. 2000-luvun alussa tehdyn Rommakkokadun viemäröinnin uusimisen yhteydessä oltiin jo varauduttu liittämään taloyhtiön piha-alue kadulla olevaan sadevesiviemäröintiin.

Näiden toimenpiteiden lisäksi kaikki tontilla olevat kaapeloinnit jouduttiin uusimaan. Kaikenkaikkiaan piha-alueelle kohdistuvat toimenpiteet käsittivät likimain koko tontin, lukuun ottamatta tontin itälaidassa olevaa nurmialuetta ja kapeita kaistaleita Rommakkokadun varressa ja takapihalla.

kuva2

Samalla kun piha-alueelle asennettiin uudet putket ja kaapelit. muutettiin pihan järjestystä toimintojen osalta järkevämmäksi. Pohjana tehdylle suunnitelmalle oli 1990-luvun puolivälissä luonnosteltu ratkaisu.

Keskeisimmät muutokset:

kuva3

  • Paikoitus keskitettiin talojen sisäänkäyntien edustalle sekä takapihalle. Tontin keskellä, Rommakkokadun varressa oleva osa tontista rauhoitettiin kokonaan ajoneuvoliikenteeltä ja autojen säilyttämiseltä
  • Oleskelualueeksi varattiin edellä mainittu tontin etuosa (koko tontin paras alue). Lisäksi oleskelualueeksi jää tontin Hollipuiston puoleinen kulmaus jossa sijaitsevat mm pyykinkuivaus sekä pihan "hedelmätarha" marjapensaineen ja omenapuineen.
  • Vanhat pyöräkatokset puretaan ja korvataan myöhemmin erillisillä varastorakennuksilla (lukittava säilytystila).
  • Pihalle osoitetaan asianmukaiset pelastustiet (A-talon pelastustiet tulevat myös Rommakkokadulle ja Nahkurinkadulle/-puistoon ja C-talossa Rommakkokadulle ja Hollipuistoon)
  • Piha-alueelle tehdään kunnollinen valaistus
  • Nykyiset pensasaidat Rommakkokadun varressa korvataan kiinteällä aidalla (puinen, esim. kulmarima - sama aihe ehkä myös C-talon liiketilan näyteikkunoiden eteen). Viereisen tontin (PSOAS) kanssa myös keskusteltu rajalla olevan pensasaidan korvaamisella samantyyppisellä aitaratkaisulla (pensasaidan oikea hoito osoittautunut ylivoimaiseksi tehtäväksi kiinteistöhuolloille).

Lisärakentaminen

Taloyhtiössä oli jo 2000-luvun alussa herännyt kiinnostus ullakkorakentamiseen. Tässä oli esimerkkinä keskusta-alueella toteutetut ratkaisut sekä Rommakkokadun vastakkaiselle puolen tehty kaavamuutos, jossa molempien talojen ullakkokerroksiin oli osoitettu noin 300 k-m2 kerrosalaa uusille asuintiloille. Putkiremontin suunnittelua aloitettaessa tehtiin myös alustavat luonnokset mahdollisista lisätiloista taloyhtiön ullakkokerrokseen.

Kerroksen mataluudesta johtuen toteutus joudutaan tekemään lisäkerroksena. Kaikkiin kolmeen taloon pystyttiin osoittamaan reilun 100 m2:n suuruinen 5h + k + saunan käsittävä ja kohden keskustaa sekä jokisuistoa avautuva huoneisto.

Ullakkorakentamisen lisäksi tontille on tarkoitus rakentaa jokaista taloa varten oma ulkovarasto polkupyörille. B-talon varaston yhteyteen tulisi lisäksi varastotilaa taloyhtiön tarpeisiin (esim. puutarhatyökalut, keinut, penkit jne). Varastorakennukset korvaavat alkuperäiset avoimet pyöräkatokset.

Jätepisteelle oli alun perin suunniteltu erillistä varastorakennusta mutta toteutus muutettiin Molok-säiliöiksi samaan paikkaan. Tämä muutos tehtiin jo syksyllä 2008.

Etupihan oleskelualueen yhteyteen on suunniteltu erillistä "grillikatosta" - tai paremminkin "kesäkeittiötä". Oleskelualue tullaan vielä uudelleensuunnittelemaan vuoden 2010 aikana. Periaatteessa alueelle tulisi saada ainakin yksi tuulensuojainen ja katettu oleskelupaikka. Tontin tuuliolosuhteet ovat ajoittain varsin vaikeat johtuen meren läheisyydestä ja rakennusten aiheuttamista pyörteistä.

Tontti on myös tarkoitus aidata kaikilta sivuilta. Aitamalli tulisi olemaan moderni ja muotokieleltään hillityn yksinkertainen. Kadun puolella aita olisi korkea, vähintään 150 cm ja puistosivuilla noin puolet tästä. Viereisen tontin rajalla käytettäisiin todennäköisesti molempia. Alustava aitavaihtoehto olisi harvahko kulmarima-aita. Samaa rakennetta käytettäisiin myös varastorakennuksien seinissä ja ehkä myös taloyhtiön liiketilan näyteikkunoiden suojana (osittain).

Liittyminen ympäristöön

Pihajärjestelyjä suunniteltaessa on pidetty tärkeänä että koko piha liittyy saumattomasti ympäröivään alueeseen ja kaupunkirakenteeseen. Tontti rajautuu yleiseen katuun (Rommakkokatu), puistoalueisiin (Hoillipuisto ja Nahkurinpuisto) sekä naapurironttiin (PSOAS).

Rommakkokatu (tontin eteläsivu)

Rommakkokadun puolella on lähdetty selkeästä rajautumisesta tilojen välillä. Kaksi taloista sijaitsee tontin reunalla ja muodostavat viereisen taloyhtiön (Rommakkokatu 9) kanssa yhtenäisen katunäkymän.

Talojen välissä oleva pensasaita rajaa omalta osaltaan katualueen piha-alueesta. Paikalle suunniteltu kiinteä aita toimisi samalla periaatteella. Etupihalle suunniteltu rakennus tulisi myös sijoittaa samaan linjaan A- ja C-talojen kanssa. Rakennus jakaisi aidan pienempiin osiin ja toisi myös vaihtelua katunäkymään. Rakennuksen kadunpuoleinen sivu tulisi olla kivirakenteinen ja tyyliltään yksinkertainen. Väritys ja muotokieli tulisi olla sama kuin taloissa.

Hollipuisto ja Nahkurinpuisto (tontin itä- ja länsisivut)

Tontin puistojen puoleiset sivut pyitään liittämään saumattomasti ympäristöön. Käytännössä taloyhtiö on tähänkin mennessä hoitanut osaa puistoalueista mm koko nurmialuetta Nahkurinpuistossa taloyhtiön tontin kohdalla.

A- ja C-talojen ulkovarastot on esitetty tuotavaksi kiinni tontin rajaan, samaan linjaan talojen kanssa. Näin molempien varastojen ja talojen väliin muodostuu selkeä kevyen liikenteen sisäänkäynti viereisiltä puistokäytäviltä ja ajoalueilta. Rajalle on suunniteltu myös samaa aita-aihetta kuin Rommakkokadun varteen.

Naapuritontti (tontin pohjoissivu - PSOAS)

Korttelin tonttien välissä kasvava pensasaita on suunniteltu korvattavaksi kiinteällä aidalla. Nykyisen pensasaidan ongelmana on se, että aita sijaitsee kokonaan viereisellä tontilla eikä tontin hoidosta vastanneilla hoitoyhtiöillä ole juurikaan ollut asiantuntemusta hoitotyöstä (samasta syystä Rommakon pensasaitojen hoito otettiin pois huoltoyhtiöltä 90-luvun lopulla).

B-talon taakse suunniteltu pihavarasto on tarkoitus sijoittaa kiinni rajaan jolloin se korvaa osan aidasta ja muodostaa paremman suojan vastaavalla kohdalla olevalle naapurin grillikatokselle.

Aikataulu

Toteutus on suunniteltu vuosille 2010-2011. Istutusten osalta suunnitelmaa on toteutettu porrastetusti jo 1990-luvun puolivälistä alkaen (alueet, joille ei ole tulossa muutoksia + tontin puuston istutus). Alueiden uudelleenjärjestelyt tehty pääosin 2009 putkiremontin yhteydessä.